Referat Tehnic - Implementarea Sistemului Fotovoltaic la S.C. Almera International S.R.L.

Introducere

Prezentul referat tehnic detaliază implementarea unui sistem de panouri fotovoltaice la sediul S.C. Almera International S.R.L. din Bacău, în cadrul Proiectului co-finanţat din Fondul European de Coeziune prin POIM 2014-2020. Proiectul a vizat instalarea unei centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de 399,62 kWp în vederea sprijinirii investițiilor pentru promovarea producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu.

Context

S.C. Almera International S.R.L. este o companie cu activitate în domeniul fabricării produselor lactate și a brânzeturilor. Punctul de lucru vizat de acest proiect este amplasat pe strada Alexei Tolstoi, nr. 67, Bacău. Raportul de audit energetic a fost realizat de către experții companiei Expert Audit & Design S.R.L. Iași, în conformitate cu legislația în vigoare privind auditul energetic complex.

Situația existentă

Înainte de implementarea proiectului, consumul anual de energie electrică al S.C. Almera International S.R.L. la punctul de lucru Bacău a fost de 923,77 MWh/an, echivalent cu 79,44 tep/an. Emisiile de gaze cu efect de seră asociate acestui consum au fost estimate la 276,41 tone CO2/an.

Analiza bilanțului energetic real anual al consumului de energie electrică a arătat următoarele:

Detalii tehnice ale sistemului fotovoltaic instalat

Sistemul fotovoltaic instalat are o putere instalată totală de 399,62 kWp, compus din 689 de panouri fotovoltaice distribuite pe 7 clădiri ale punctului de lucru, după cum urmează:

Rezultate preconizate ale proiectului

Prin implementarea acestui sistem fotovoltaic, se estimează următoarele rezultate:

1. Reducerea consumului de energie primară

2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

3. Producția de energie din surse regenerabile

Analiza tehnică a sistemului fotovoltaic

Pentru a evalua performanța sistemului fotovoltaic instalat, s-a realizat un bilanț orar și o diagramă Sankey pentru energia produsă de panouri. Prin prelucrarea datelor măsurate, s-au determinat valorile medii orare ale mărimilor electrice precum curentul, puterea activă, reactivă și aparentă, precum și factorul de putere.

Pe baza acestor valori, s-au calculat factorii de formă pentru energia activă, energia reactivă, curent și factorul de putere. Ulterior, s-au determinat indicatorii de funcționare în sarcină ai motorului echivalent, precum gradul de încărcare cu putere activă (1,29535) și randamentul electric (84,66%).

Diagrama Sankey realizată pe baza bilanțului electroenergetic orar a arătat următoarea distribuție a energiei produse de panouri:

Aceste rezultate demonstrează o performanță ridicată a sistemului fotovoltaic instalat, cu randamente ridicate și pierderi minime în cablurile de alimentare.

Beneficii și concluzii

Implementarea sistemului fotovoltaic la sediul S.C. Almera International S.R.L. aduce multiple beneficii atât companiei, cât și mediului înconjurător:

În concluzie, proiectul de instalare a panourilor fotovoltaice la S.C. Almera International S.R.L. reprezintă un exemplu de bună practică în domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice, demonstrând impactul pozitiv al investițiilor în tehnologii nepoluante asupra mediului și asupra competitivității companiilor.

Galerie Foto

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6